O形配件盒
凯铭
凯铭 凯铭 凯铭 凯铭
产品说明:
O形圈配件盒适用于日常服务和维修使用,在配件盒中含有一些最为常用的O形圈供您选择。
尺寸1:mm 尺寸2:mm 尺寸3:mm
产品详情
产品号 型号 OEM号 材料 尺寸 数量 价格 订购
IS173932 OR BOX FPM G 无权限 购买
IS150931 OR BOX FPM70 Q 无权限 购买
IS073213 OR BOX FPM80 F 无权限 购买
IS073211 OR BOX NBR70 30 sizes=372pcs 无权限 购买
IS040926 OR BOX FPM80 S 无权限 购买
IS040923 OR BOX NBR70 32sizes=395pcs 无权限 购买
IS040922 OR BOX FPM80 K 无权限 购买
IS040920 OR BOX NBR70 32sizes=407pcs 无权限 购买
IS040919 OR BOX FPM80 H 无权限 购买
IS040917 OR BOX NBR70 30sizes=404pcs 无权限 购买
IS040915 OR BOX FPM80 G 无权限 购买
IS037881 OR BOX NBR70 30sizes=460pcs 无权限 购买
IS034823 OR BOX NBR70 30sizes=382pcs 无权限 购买
IS014375 OR BOX FPM80 D 无权限 购买
IS014374 OR BOX FPM80 C 无权限 购买
IS014373 OR BOX FPM80 B 无权限 购买
IS014372 OR BOX FPM80 A 无权限 购买
IS014280 OR BOX NBR70 24 sizes=285pcs. 无权限 购买
IS014279 OR BOX NBR70 30 sizes=425pcs 无权限 购买
IS014278 OR BOX NBR70 24 sizes=275pcs 无权限 购买